R.Gazete No: 30775

R.G. Tarihi: 15.5.2019

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 113/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Fonların performansının değerlendirilmesi ile bu değerlendirmeler sonucunda portföy yöneticilerine uygulanacak teşvik ve tedbire ilişkin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye Kurul yetkilidir."

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XV/4632A.455 (Sigortacılık Mevzuatı),

   

  IV/4632A.115 (Sermaye Piyasası Mevzuatı),

   

  XXX/4945E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.