R.Gazete No: 30783

R.G. Tarihi: 24.5.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

 

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA

DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)'İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 –30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------