Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 81

29 Nisan 2019

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/116T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/116 Konusu : Elektronik defter (e Defter) uygulamasına dâhil olanlar tara ...
28 Nisan 2019

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile, 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30758 R.G. Tarihi: 28.4.2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE D ...
28 Nisan 2019

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


28.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile, 10.3.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30758 R.G. Tarihi: 28.4.2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞ ...
28 Nisan 2019

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30758 R.G. Tarihi: 28.4.2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
27 Nisan 2019

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16.9.2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30757 R.G. Tarihi: 27.4.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
27 Nisan 2019

Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


27.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30757 R.G. Tarihi: 27.4.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILABİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA ...
27 Nisan 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararı


27.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı ile; 19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin birinci ve dördüncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30757 R.G. Tarihi: 27.4.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942 – 050.01.04 – [03/119] ...
27 Nisan 2019

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 23.5.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30757 R.G. Tarihi: 27.4.2019 İçişleri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığından: ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN ÖLEN VEYA ENGELLİ HALE GELENLERE T ...
27 Nisan 2019

Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


27.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 15.10.2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30757 R.G. Tarihi: 27.4.2019 İçişleri Bakanlığından: DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI ...
27 Nisan 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


27.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 15.7.2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30757 R.G. Tarihi: 27.4.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...