R.Gazete No: 30660

R.G. Tarihi: 19.1.2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/2) 1

 

MADDE 1 –25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Mevduat/katılım fonu (Resmi kuruluşlardan kabul edilenler hariç)."

 

MADDE 2 –Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ 11/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.756 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgededir.