R.Gazete No: 30686

R.G. Tarihi: 14.2.2019

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

 

2920 SAYILI SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2019/1)

 

14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde, Kanuna aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2920 sayılı Kanunun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde yer alan para cezaları 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

Ek-1

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesinin

Kanundaki ceza tutarı (TL)

1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak ceza tutarı (TL)

Birinci fıkrasının (a) bendindeki ceza miktarları

1.000

 10.000

2.596

26.028

Birinci fıkrasının (b) bendindeki ceza miktarları

500

10.000

1.294

26.028

İkinci fıkrasındaki ceza miktarları

500

10.000

1.294

26.028

 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 144 üncü maddesinin

Kanundaki ceza tutarı (TL)

1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak ceza tutarı (TL)

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

5.000

7.353

İkinci fıkrasındaki ceza miktarları

10.000

14.705

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları

1.000

10.000

1.471

14.705

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

1.000

10.000

1.471

14.705

 

----------o----------