R.Gazete No: 30679

R.G. Tarihi: 7.2.2019

 

İçişleri Bakanlığından:

 

GÖÇ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 1 –11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı" ibaresi "Personel Dairesi Başkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı" ibareleri "Personel Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Personel Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan "her konu grubundan en az elli puan ve" ibaresi "yüz tam puan üzerinden" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca" ibareleri "Personel Dairesi Başkanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına" ibareleri "Personel Dairesi Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına" ve "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı" ibareleri "Personel Dairesi Başkanlığına" ve "Personel Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 7 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 8 –Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5020E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.