R.Gazete No: 30679

R.G. Tarihi: 7.2.2019

 

Karar Sayısı:715

Karar Tarihi:6.2.2019

 

Ekli "Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

HAM PETROL VE JET YAKITININ TÜRKİYE ÜZERİNDEN KARAYOLU VEYA DEMİRYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR  1

 

MADDE 1-18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar"ın adı "Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Karar" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ithali, ihracı ve transitinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir."

 

MADDE 3- Aynı Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- (1) Bu Karar, ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ithali, ihracı ve transitini kapsar."

 

MADDE 4- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) İzin sahibi: Karayolu veya demiryolu ile ithali, ihracı ve transiti gerçekleştirilecek bu Karar kapsamındaki ürünün yurtdışında yerleşik satıcısı resmi kurum, kuruluş veya bunlar tarafından yetkilendirilen kişilerle sözleşme imzalayan Türkiye'de yerleşik firmayı,"

"ç) Ürün: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünleri ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan sıvılaştırılmış petrol gazlarını (LPG),"

 

MADDE 5- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) LPG ve 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin Türkiye'den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine, 6 nci maddede belirtilen durumlar dışında izin verilmez."

 

MADDE 6- Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Karar kapsamındaki ürünün ithalini, ihracını veya transitini yapacak izin sahibinin ve/veya taşıyıcının, ticarete konu eşya türüne uygun, ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir."

 

MADDE 7- Aynı Kararın 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Bakanlık, gerekli görülen hallerde, 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ihracına veya transitine ve LPG'nm karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine izin vermeye yetkilidir."

 

MADDE 8- Aynı Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

 

MADDE 9- Aynı Kararın 9 uncu maddesinde yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 10- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 11- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    EM/3154D.335 (Enerji Mevzuatı),

     

    G1/1615D.380 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.