R.Gazete No: 30686

R.G. Tarihi: 14.2.2019

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

----------o----------