R.Gazete No: 30842

R.G. Tarihi: 25.7.2019

 

Karar Sayısı: 1361

Karar Tarihi: 24.7.2019

 

Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci ve 225 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA

 KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

 

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş; maddenin mevcut üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilerek dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

"(3) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden, 62 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir."

 

MADDE 2– Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile (e) bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın,"

 

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    V/2976D.112 (İthalat Mevzuatı),

     

    G1/1615D.368 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.