R.Gazete No: 30844

R.G. Tarihi: 27.7.2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 6) 1

 

MADDE 1 –18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,"

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    D/0506F.452 (Sosyal Sigortalar Mevzuatı),

     

    GV/0193F.843 (Gelir Vergisi Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.