Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

04 Mayıs 2019

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


4.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 30.5.2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30764 R.G. Tarihi: 4.5.2019 Sağlık Bakanlığından: BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
03 Mayıs 2019

Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye İlişik Beyan ile Katılmamız Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1034)R.Gazete No: 30763 (Mük.) R.G. Tarihi: 3.5.2019 Karar Sayısı: 1034 Karar Tarihi: 3.5.2019 2/3/2017 tarihli ve 6904 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli "Gemilerin İhtiyat ...
03 Mayıs 2019

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 5/12/2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1031)R.Gazete No: 30763 (Mük.) R.G. Tarihi: 3.5.2019 Karar Sayısı: 1031 Karar Tarihi: 3.5.2019 20/5/1987 tarihli "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sö ...
03 Mayıs 2019

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1027)


3.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile 30.7.1997 tarihli ve 97/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30763 R.G. Tarihi: 3.5.2019 Karar Sayısı: 1027 Karar Tarihi: 2.5.2019 Ekli "Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yü ...
03 Mayıs 2019

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1026)


3.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile 14.9.1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30763 R.G. Tarihi: 3.5.2019 Karar Sayısı: 1026 Karar Tarihi: 2.5.2019 Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetm ...
03 Mayıs 2019

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1024)


3.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1024 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30763 R.G. Tarihi: 3.5.2019 Karar Sayısı: 1024 Karar Tarihi: 2.5.2019 Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Es ...
03 Mayıs 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1028)


3.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1028 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile 17.3.2014 tarihli ve 2014/6124 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30763 R.G. Tarihi: 3.5.2019 Karar Sayısı: 1028 Karar Tarihi: 2.5.2019 Ekli "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yöne ...
03 Mayıs 2019

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ


3.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30763 R.G. Tarihi: 3.5.2019 Ticaret Bakanlığından: YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve k ...
03 Mayıs 2019

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği


3.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; taşkın ve rüsubat kontrolü maksadıyla tasarlanan mühendislik yapıları ile akarsular üzerindeki köprü ve menfez gibi sanat yapılarının temel hidrolik tasarım kriterlerinin, akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler ile diğer çalışmalar için gerekli izin ve onay işlemlerinin, akarsu yataklarına ve taşkın kontrol tesislerine yapılan müdahaleler ve alınacak önlemler ile ıslah öncesi yer teslimi konularının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30763 R.G. Tarihi: 3.5.2019 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ...
03 Mayıs 2019

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1021)


3.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1021) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30763 R.G. Tarihi: 3.5.2019 Karar Sayısı: 1021 Karar Tarihi: 2.5.2019 Ekli "Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürl ...