Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

19 Aralık 2019

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30983 R.G. Tarihi: 19.12.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ...
19 Aralık 2019

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 162)


19.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30983 R.G. Tarihi: 19.12.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 104)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
18 Aralık 2019

Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (v) Bendi Kapsamında Yapacağı Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik


18.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Helal Akreditasyon Kurumunun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (v) bendine göre gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30982 R.G. Tarihi: 18.12.2019 Helal Akreditasyon Kurumundan: HELAL AKREDİTASYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (V) BENDİ KAPSAMINDA YAPA ...
18 Aralık 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30982 R.G. Tarihi: 18.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İSTATİSTİK SİSTEMİ VERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPI ...
17 Aralık 2019

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Hakkında Yönetmelik


17.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen meslek içi ve hizmet içi eğitim ile öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30981 R.G. Tarihi: 17.12.2019 Türkiye Adalet Akademisinden: TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK İÇİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ...
17 Aralık 2019

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik


17.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektir.
R.Gazete No: 30981 R.G. Tarihi: 17.12.2019 İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖ ...
17 Aralık 2019

Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği


17.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Adalet Akademisi yayın esasları ile yayın kurulunun oluşumu, toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 30981 R.G. Tarihi: 17.12.2019 Türkiye Adalet Akademisinden: TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla ...
17 Aralık 2019

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik


17.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; TÜSEB kaynaklarından desteklenmesine karar verilen projeler karşılığı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30981 R.G. Tarihi: 17.12.2019 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından: TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİN HARCAMALARININ ...
17 Aralık 2019

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hk. Tebliğ (No: 2019/61)


17.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30981 R.G. Tarihi: 17.12.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKK ...
15 Aralık 2019

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30979 R.G. Tarihi: 15.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...