Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2019

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)'nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 22,58 (yüzde yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK OLA ...
31 Aralık 2019

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)


31.12.2019 (5. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (5.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKIN ...
31 Aralık 2019

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE ...
31 Aralık 2019

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değ. Yap. Hk. Teb.


31.12.2019 (4. mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER ...
31 Aralık 2019

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 163)


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 163) Amaç ve kapsam MADDE 1 ...
31 Aralık 2019

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) Değerli Kağıtlar


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 64) DEĞERLİ KAĞITLAR Amaç ve kapsam ...
31 Aralık 2019

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
31 Aralık 2019

Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; ceza muhakemesinde seri muhakeme usulünün uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
31 Aralık 2019

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5/8/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
31 Aralık 2019

2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: 2020 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ...