Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

28 Aralık 2019

Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30992 R.G. Tarihi: 28.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/167/2013)' ...
28 Aralık 2019

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/20)


28.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile, 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği (Sayı: 2016/8)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30992 R.G. Tarihi: 28.12.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)'DE ...
28 Aralık 2019

Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)'te değişik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30992 R.G. Tarihi: 28.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YAPIM VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ...
28 Aralık 2019

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/21)


28.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile
R.Gazete No: 30992 R.G. Tarihi: 28.12.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
28 Aralık 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/12/2019 Tarihli ve 2019/387 Sayılı Kararı


28.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de 2019/387 s. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30992 R.G. Tarihi: 28.12.2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Karar Tarihi: 17/12/2019 Karar No: 2019/387 Toplantı Sıra Sayısı: 2019/45 Konu Özeti: VERBİ ...
27 Aralık 2019

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52) ...
27 Aralık 2019

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64) A ...
27 Aralık 2019

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmesidir.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ ...
27 Aralık 2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
27 Aralık 2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 310) BİRİNCİ ...