R.Gazete No: 31134

R.G. Tarihi: 22.5.2020

 

Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 1 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin ek 2nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"f. Doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin FYTD'den muaf tutulmasına Bakanlıkça karar verilebilir."

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

----------o----------


  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/2313E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.