R.Gazete No: 31054

R.G. Tarihi: 29.2.2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2020/5)  1

 

MADDE 1 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 23 – (1) Bu Tebliğin, 1 ila 4 üncü, 15 inci, 20 nci ve 22 nci maddeleri 1/3/2020 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer."

 

MADDE 3 Bu Tebliğ 1/3/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.782 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgededir.