R.Gazete No: 31054

R.G. Tarihi: 29.2.2020

 

KURUL KARARI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLECEK BORÇ PARA VE YAPILACAK

 YARDIMLAR HAKKINDA 18 KASIM 1977 TARİH VE 68 SAYILI GENEL KURUL KARARININ

 10 VE 19'UNCU MADDELERİNİN TADİLİNE DAİR GENEL KURUL KARARI  1

 

Karar No: 211

Karar Tarihi: 27.2.2020

 

MADDE 1 - 08.12.1977 tarihli ve 16133 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 10'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "4.800,- " ibaresi "6.000,- " olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci fıkra olarak "Bir belge ile tevsik etmeleri kaydıyla, evlenen veya çocuğu olanlar için birinci fıkrada belirtilen borç miktarı, 9.600,-Türk Lirasıdır." fıkrası eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Genel Kurul Kararının 19'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Muhtaçlık Yardımı

Madde 19 – Muhtaçlık yardımı 4.000,- Türk Lirası olup, yılda bir defa yapılır.

Yardım talep edenin:

A. Çalışamaz durumda olduğunu:

a) "Yardım Talebi Formu"nun, üyesi bulunduğu basın derneği veya sendikasınca onaylanması, herhangi bir basın dernek veya sendikasına üye olmayanların ise, fikren veya bedenen çalışmış basın mensubu olduğunu gösteren bir belge ile,

b) Resmî bir sağlık kuruluşundan alınan raporla,

B. Muhtaç olduğunu:

a) Yukarıda belirtilen formun, basın mensuplarının sosyal dayanışma ve yardımlaşması amacıyla kurulmuş bir vakıfça veya muhtarlıkça verilen bir belge ile,

b) Aylık net gelirinin, net asgari ücretin 3/4'ünün altında olduğunu gösteren bir belge ile tevsik etmesi şarttır.

Çalışamaz durumda ve muhtaç olduğunu yukarıda belirtildiği şekilde tevsik edemeyenlerin talepleri işleme konulmaz."

 

MADDE 3 – Bu Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Genel Kurul Kararını Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    B/1475I.010 (İş Hukuku Mevzuatı) No.lu belgededir.