Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

18 Ocak 2022

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/2)


18.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Ticaret Bakanlığından: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN'İ HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 20 ...
18 Ocak 2022

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


18.1.2022 tarihli (Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Ticaret Bakanlığından: KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 MADDE 1 – 9/ ...
15 Ocak 2022

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/52)


15.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 1/4/2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/10) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "diğerleri (sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlardan (dizel veya yarı dizel) gücü 15kW'ı geçmeyenler)" ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
R.Gazete No: 31720 R.G. Tarihi: 15.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/52) Amaç ve kapsam MADDE 1 ...
15 Ocak 2022

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10044 Sayılı Kararı


15.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10044 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31720 R.G. Tarihi: 15.1.2022 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 10044 Karar Tarihi ...
15 Ocak 2022

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31720 R.G. Tarihi: 15.1.2022 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
14 Ocak 2022

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Kooperatif Bilgi Sisteminin (KOOPBİS) kurulması, işletilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında görev alacakların belirlenmesine, kullanıcı yetkilerinin ve yükümlülüklerinin tanımlanmasına, elektronik ortamda sunulacak hizmetlerden faydalanılmasına ve bu sistem üzerinde işlenen kişisel verilerin aktarımı ile güvenliğinin sağlanmasına ve istatistiki bilgi üretilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Ticaret Bakanlığından: KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ...
14 Ocak 2022

Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; kooperatif genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Ticaret Bakanlığından: KOOPERATİFLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ...
14 Ocak 2022

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata ve anasözleşmeye uygun olarak yapılmasına nezaret etmek üzere genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin nitelikleri, görevleri, yetkileri ve ücretleri ile temsilci görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Ticaret Bakanlığından: KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNDURUL ...
14 Ocak 2022

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için Ticaret Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitim programının süresini, konularını, eğitim sonucunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Ticaret Bakanlığından: KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ...
14 Ocak 2022

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/27)


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Ticaret Bakanlığından: TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/16)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...