Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

11 Ocak 2022

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
11 Ocak 2022

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/2)


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKIN ...
11 Ocak 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10715 Sayılı Kararı


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10715 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI 1 Karar No: 10715 Karar Tarihi: 06 01/2022 Enerji Piy ...
11 Ocak 2022

7350 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de 7350 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1 Kanun No. 7350 Kabul Tarihi: 6/1/2022 MADDE 1 – 24/11/ ...
11 Ocak 2022

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/1)


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan buTebliğ ile; 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 202 ...
11 Ocak 2022

2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim verehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığından: 2022 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ ...
11 Ocak 2022

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET ...
11 Ocak 2022

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin amacı; finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE KULLANILAC ...
11 Ocak 2022

Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 27/1/2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 27/1 ...
11 Ocak 2022

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5090)


11.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5090) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31716 R.G. Tarihi: 11.1.2022 Karar Sayısı: 5090 Karar Tarihi: 10.1.2022 Ekli "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Da ...