Gümrük Giriş Tarife Cetveli

Bu yayınımız kapsamında;

Fasıllara ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına (GTİP) göre düzenlemeler mevcut olup, her fasılda, o fasıla dahil eşyanın, ithal edilirken tabi olduğu kayıt ve şartları içeren şematik ve metin açıklamaları bulunmaktadır. Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı temel alınarak yapılan bu düzenlemeler haricinde ayrıca,

• Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile ilgili Kanun ve Kararnameler
• Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti ile ilgili Kararnameler
• İthalat Tebliğleri, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri
• Tarife Uygulaması ile ilgili Kararnameler, Gümrük Yönetmeliği Ekleri, Tebliğler
• Katma Değer Vergisi, Harçlar Kanunu, Özel Tüketim Vergisi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bu Kanunlarla ilgili Mevzuat
• Tarife-Sınıflandırma Kararları ile ilgili Gümrük Tebliğleri
• Alfabetik Eşya Fihristi
 
Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahnamesi:

Elektronik ortamda (CD-Mevbank ve E-Mevbank) mevzuat içerisinde yer almaktadır.

Basılı ortamda mevzuat kapsamında değildir. İZAHNAME ayrıca kitap olarak da satılmaktadır.