R.Gazete No: 30791

R.G. Tarihi: 1.6.2019

Karar Sayısı: 1132

Karar Tarihi: 31.5.2019

Ekli "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Yergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK

 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK

 KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR 1

 

MADDE 1- 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları, 4 üncü maddede sınıflandırılan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar hariç olmak üzere, diğer borçlar için 2019 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen aylarda Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar için yapılacak kesinti oranları, 5 inci maddenin birinci fıkrasında %40 ve %25 olarak belirlenen oran dikkate alınmak suretiyle, 6 ncı maddede belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumunun her bir borç çeşidine düşen paya göre, grup içinde garameten tespit edilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir."

 

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    VII/1580D.240 (Belediye Mevzuatı) No.lu belgededir.