R.Gazete No: 30679

R.G. Tarihi: 7.2.2019

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İL GÖÇ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı" ibaresi "Personel Dairesi Başkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı" ibareleri "Personel Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Personel Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan "her konu grubundan en az elli puan ve" ibaresi "yüz tam puan üzerinden" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına" ve "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı" ibareleri "Personel Dairesi Başkanlığına" ve "Personel Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Personel Dairesi Başkanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 –Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5019E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.