Dış Ticaret ve Gümrük

6 ana başlıkta Dış Ticaret ve 7 ana başlıkta Gümrük Mevzuatı'nı içeren en güncel mevzuat rehberiniz.

Firmanız ithalat ihracat üzerine çalışıyor ise özellikle takip etmesi gereken mevzuat düzenlemelerine hakim olması gerekmektedir.

Bu konuda yapılacak olan eksik bir çalışma ya da atlanmış bir yeni düzenleme, yapılacak olan sevkiyatın beklemesine ve hatta hiç çıkılamamasına sebebiyet verebilir. Bu da firmaya hem maddi zarar verir hem de itibar anlamında problem çıkarabilir.

Dış Ticaret ile uğraşan bir firma aynı zamanda da Gümrük konusunda da mevzuatı detaylı bir şekilde takip etmelidir. Özellikle dış ticaret yöneticileri, sevkiyat ve lojistik anlamında karar vericiler, muhasebe departmanı ve finansman yetkilileri bu değişimleri anlık olarak takip etmeli ve hiçbir noktayı geride bırakmamalıdır.

Hem dış ticaret mevzuatını hem de gümrük mevzuatı değişimlerini anlık olarak takip ederek sizleri güncel tutan Mevbank Neo Dış Ticaret ve Gümrük paketi, değişimleri istediğiniz zaman aralığında sizlere bildirecek. Siz de tamamen kendi işinize odaklanabilirsiniz.

Mevbank Neo Dış Ticaret ve Gümrük paketi, deneyim ve emekle harmanlanmış, sürekli güncel olan dijital bir arşiv niteliğindedir. Değişen mevzuat, değişim alanları, zincir ikonu, uzman atıf notu, uzman yorumları, eşsin GTİP arama motoru ile rakipsiz bir çalışma kaynağıdır.

6 ana başlıkta Dış Ticaret ve 7 ana başlıkta Gümrük Mevzuatını içermektedir.

Mevzuat

İhracat Mevzuatı

İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği, Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar, İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Mevzuat, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Mevzuat, İhracat Tebliğleri, Gözetim Şirketlerine ait Tebliğler, Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.

İthalat Mevzuatı

 Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı ile eki Listeleri ve Ekleri, İthalat Yönetmeliği ve İthalat Tebliğleri, İthalat Mevzuatı ile ilgili sair Tebliğler, Yatırımlarda Devlet Yardımları, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları, Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Mevzuat ile Teknik Düzenlemeler Kararı, Yönetmeliği, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri 

Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe
• Gümrük Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin Ekleri 
• Gümrük muafiyet ve istisnaları ile ilgili mevzuat 
• Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, Tasfiye Yönetmeliği, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 
• Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile ilgili Tebliğler ve Genelgeler 
• Tebligat, ölçüler ayarlar, gümrük kapıları, finansal kiralama, tasfiye vb. konularda sair mevzuat 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli

Fasıllara ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına (GTİP) göre düzenlemeler mevcut olup, her fasılda, o fasıla dahil eşyanın, ithal edilirken tabi olduğu kayıt ve şartları içeren şematik ve metin açıklamaları bulunmaktadır.  Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahnamesi: Elektronik ortamda mevzuat içerisinde yer almaktadır.

Kambiyo Mevzuatı

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, bu Kanuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar, bu kararda değişiklik yapılmasına dair ek kararlar ve bu karara ilişkin tebliğler, yetkili müesseselere (Döviz Büfelerine) ilişkin tebliğler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın genelgeleri, döviz tevdiat munzam karşılıklarına uygulanacak faiz oranları hakkında Merkez Bankası'nın muhtelif tebliğleri.

Teşvik Mevzuatı

Gelir Vergisi Kanunu ile tanınan Teşvikler, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Tanınan Teşvikler, Bina İnşaat Harcı İstisnası, Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Konut İnşaatlarında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Katma Değer Vergisi ertelemesi, Gümrük Vergisi Muafiyeti . Bu yayınımızın elektronik ortamdaki şeklinde, Yatırımların Teşviki, Korunması ve Garanti Edilmesi ile ilgili Anlaşma ve Sözleşmeler de yer almaktadır. 

Yatırım Teşvik Anlaşmaları

Bu yayınımızda, Yatırımların Teşviki, Korunması ve Garanti Edilmesi ile İlgili Anlaşma ve Sözleşmeler yer almaktadır.  Bu yayınımız elektronik ortamda ayrı olarak bulunmamakta, Teşvik Mevzuatı içinde yer almaktadır. 

Dış Ticaret Anlaşmaları

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkında Mevzuat, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi Hakkında Mevzuat. Bu yayınımız elektronik ortamda ayrı olarak bulunmamakta, İthalat ve İhracat Mevzuat serileri içinde yer almaktadır. 

Gümrük Anlaşmaları

Gümrük İşbirliği Konseyi hakkındaki çeşitli kararlar, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve bu Anlaşmaya ek Torquay Protokolü, GATT Çerçevesinde Yapılacak Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Koordinasyon Komitesi Kararı, Ahdi İndirimler (Taviz) uygulamasına dair açıklama ve Mer'i Taviz Listeleri, Ekonomik İşbirliği Tercihli Tarifeler Protokolü.

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun uygulanması ile ilgili Genelgeler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı, Gümrük Müsteşarlığı gibi Kaçakçılıkla Mücadele ile Görevli Kuruluşlara ait Kanun ve Kararlar, Uyuşturucu Maddeler, Çay, Tütün, İspirto ve İspirtolu İçkiler, Ateşli Silahlar ile ilgili Mevzuat, Tasfiye Yönetmeliği 

Serbest Bölgeler Mevzuatı

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, Serbest Bölgeler Kurulması ile İlgili çeşitli Kararnameler, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi Kıyı Bankacılığı (Off-Shore), Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği gibi bu Kanunla ilgili Yönetmelikler, bu Kanunun uygulanması ile ilgili muhtelif Tebliğ ve Genelgeler ve ilgili mevzuat. 

Avrupa Birliği Mevzuatı

Roma Anlaşması, Ankara Anlaşması, Tarımsal Ürünlerin İhracatının Geliştirilmesi ve Tarımsal Yapının Bu Amaçla Düzenlenmesi Fonu, Katma Protokol, Tamamlayıcı Protokol. İspanya Krallığı ile Portekiz Cumhuriyeti'nin Topluluğa katılmaları ile ilgili Protokoller, Helen Cumhuriyeti'nin Topluluğa katılması ile ilgili Protokoller, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (CECA - AKÇT) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM-AAET) Yetki Alanına Giren Maddeler Listesi ile Tarım Ürünleri Listesi, Avrupa Toplulukları Komisyonu, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile İlgili Birimler Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması

EFTA devletleri ile Türkiye arasındaki Anlaşma ve Ekleri, bu Anlaşmanın onaylanması hakkında Kararname ve onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun.  EFTA Anlaşması'nın eki Protokoller, Türkiye ile EFTA üyesi devletler arasında imzalanan Tarım Ürünleri Ticareti ile İlgili İkili Anlaşmalar.  EFTA Ülkelerine Konsolide Edilecek Ürünler, Listeleri ve EFTA Anlaşmasının Uygulanması ile İlgili Genelgeler.  Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme, Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme. Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon 

Faydalar

1 tıkla maddeyle ilgili tüm ikincil mevzuata, makalelerine Yargıtay ve Danıştay kararlarına, özelgelere ve kurul kararlarına kolayca erişebilirsiniz

Belge üzerinde gördüğünüz mavi zarflar ilgili kısmın değiştirilmeden önceki hallerini ve konuya ilişkin uzman açıklamalarını gösterir.

Başlangıç ve bitiş tarihlerini seçip, yayın grubu ve belge tipinini filtreleyebilir, incelemelerde bulunabilirsiniz.

Belge İşlemleri menüsünden belge geçmişini ve değişen bölümleri pratik bir şekilde görüntülemenize olanak tanır. Renklendirmeler sayesinde değişiklik yapılan bölümlere, maddenin eski haline ve başka bir belgeye yönlendirmeler ile kapsamlı bir çalışma sunar.

Bu ikona tıklayarak maddeye ilişkin kişisel notlarınızı ekleyebilirsiniz

Meslek Grupları

Gümrük Müşaviri

Gümrük belgelerini hazırlamak, malların ithalatını ve ihracatını kolaylaştırmak için gönderilerin tüm geçerli yasalara uygun olduğunu denetlemekle sorumlu olan gümrük müşavirleri için değişen ya da yeni çıkan mevzuatın dikkatle takip edilmesi önemlidir. Dış Ticaret ve Gümrük modülümüz sayesinde en güncel mevzuatı anlık olarak takip edebilir, gümrük faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlayabilirsiniz.

Meslek Grupları

Gümrük Kontrolörü

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile ilgili Tebliğler ve Genelgeler, Tebligat, ölçüler ayarlar, gümrük kapıları, finansal kiralama, tasfiye vb. konularda sair mevzuat ile her zaman yanınızda olan mevzuat asistanınız.

Meslek Grupları

Avukat & Hukukçular

İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, Kambiyo Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Yatırım Teşvik Anlaşmaları, Dış Ticaret Anlaşmaları, Gümrük Anlaşmaları, Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Avrupa Birliği Mevzuatı, Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması başlıkları altında her zaman en güncel bilgiye anlık olarak ulaşmanızı sağlayan mevzuat asistanınız.
 

Meslek Grupları

Mali Müşavir

İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutmak ve iş akışını yüksek mesleki standartları ile gerçekleştirmek üzere değişen ya da yeni çıkan mevzuatı dikkatle takip eden Mali Müşavirler için en güncel mevzuat ve içtihat kaynağıdır.

Meslek Grupları

Dış Ticaret Yöneticileri

Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri konusunda faaliyet gösteren firmaların dış ticaret yöneticileri, lojistik, muhasebe ve finansman yetkilileri, gümrük ve dış ticaret alanında çalışanların takip etmesi gereken mevzuat düzenlemelerinden oluşan yayınlarımız en güncel bilgiye her an her yerden ulaşmanıza yardımcı olan güçlü ve güvenilir bir kaynaktır.

Gümrük Müşaviri Gümrük Müşaviri
Gümrük Kontrolörü Gümrük Kontrolörü
Avukat & Hukukçular Avukat & Hukukçular
Mali Müşavir Mali Müşavir
Dış Ticaret Yöneticileri Dış Ticaret Yöneticileri

En Çok Sorulan Sorular

Dış Ticaret paketi; İhracat, İthalat , Kambiyo, Teşvik, Yatırım Teşvik Anlaşmaları , Dış Ticaret anlaşmaları mevzuat serilerini kapsamaktadır.

Gümrük paketi ; Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Gümrük Anlaşmaları , Kaçakçılıkla Mücadele, Serbest Bölgeler, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Anlaşmaları mevzuat serilerini kapsamaktadır.

Gümrük tarifesi gibi sürekli güncellenen bir sayfamız vardır, (web sayfamızdaki ilgili sekmede mevzuat kalabalığı vardır. Güncelliğini yitirmiş eski yıllardan kalma tarife bilgilerini seneler bazında arşivlemek faydalı olacaktır.

Resmi Gazeteyi takip ettiğimizden, tarife cetveli, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, tasarruflu yazı vb. güncel olarak Mevbank Neo'da mevcuttur.

Görülmektedir.(ancak bir abonemizin (Ülkü Duyar) söylemesi Örn: 71. Fasıl 55 sayfa diyelim sonlarında GTİP’e bağlı olmayan şu kısıtlar var diye notlarınız eskiden vardı artık yok bunu ihmal etmeyiniz diyor.

Evet Ocak ayının ilk haftası hem mevzuata işlenmiş halini hem de kitap (3lü set) olarak basılı hali bizden hızlıca temin edebilirsiniz.

Tarafımıza paylaşmış olduğunuz E-mail adresine Haftalık veya Günlük olarak ‘’Mevzuattaki Son Değişikliler’’ in bilgilendirme maillerini iletiyoruz. Sizlerde kullanıcı adınız ve şifreniz ile Mevbank Neo programımızdan Günlük ve saatlik takiplerinizi yapabiliyor olacaksınız.

Telefon, E-mail veya Canlı destek bölümünden irtibata geçtiğinizde sormuş olduğunuz sorunuzu veya arayıp bulamadığınız Yönetmelik, Kanun, Tebliğ vb. var ise uzmanlarımıza konuyu iletiyoruz gün içerisinde tarafınıza en hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanacaktır.

HEMEN ARA

0 (212) 282 39 00

Müşterilerimiz

Türkiye’nin en seçkin firmalarının ve çeşitli meslek gruplarından profesyonellerin tercihi olmaktan gurur duyuyoruz.

Hemen Mevbank Neo
Abonesi Olun!

Tek kaynaktan mevzuat, yargı kararları, özelgeler ve uzman makalelerine erişim imkanı ile Mevbank Neo abonesi olarak, takip etmek istediğiniz mevzuat serilerine en güncel haliyle anında ulaşın.

SATIN AL

ÜCRETSİZ DENEMEK İÇİN

Formu doldurun

Mevbank Neo hakkında detaylı bilgi almak, iş süreçlerinize hız ve verimlilik katacak kullanıcı dostu özelliklerini keşfetmek için formu doldurun, sizi arayalım!