Vergi

Tüm vergi mevzuatı, özelgeler, Danıştay kararları ve vergi mevzuatına ilişkin uzman makaleleri ve vergi duyurularına ulaşabileceğiniz geniş bir bilgi kaynağıdır.

Lebib Yalkın 1953 yılında yayım hayatına ilk olarak Vergi mevzuatı ile başlamıştır. 

Ciltler ve föyler ile başlayan bu serüven, günümüzde dijital bir platform olarak devam etmektedir. Yaklaşık 70 yıllık belge, bilgi birikimi ve uzmanlık ile abonelerine en iyi hizmeti sağlamak, Lebib Yalkın’ın en öncelikli görev bilincidir. 

İş dünyasında ister şahıs şirketi olsun ister holding olsun, tüm işletmeler vergi mükellefidir. Vergi, hayatın her alanında yer alan ve sıkça değişen mevzuata sahip olan bir kavramdır. Mevzuat, özelgeler, Danıştay kararları ve diğer istisnai belgeler ile geniş bir bilgi havuzuna sahiptir.

Vergi Mevzuatı modülümüzün milyonlarca sayfa, karar ve özelgelere çok kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlayan, çok gelişmiş arama motoru ile istediğiniz belgeye ulaşabilir ve bu belgeyi detaylı bir şekilde analiz edebilirsiniz. İncelediğiniz belgede bahsedilen konu hakkında bir makale, atfedilen başka bir mevzuat ya da karar varsa, size ikonlar yardımı ile yol gösterebilir ve siz de daha derin bir araştırma yapabilirsiniz. 

Lebib Yalkın, abonelerine rahat bir kullanıcı deneyimi sunmak için dönemsel olarak daha önce Lebib Yalkın ile çalışmış olan, şu anda aktif olarak çalışmakta olan ya da hiç çalışmamış olan her meslek grubu ile toplantılar yapmakta ve ideal çalışma platformunu, aldığı geri bildirimler ile oluşturmaktadır. Bu yüzden kullandığınız her alan aslında sizlerin istediğine göre şekillendirilmiştir. 

Mevzuat

Vergi Usul Mevzuatı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve ilgili Kanunlar, tebliğler, özelgeler, sirkülerler ve danıştay kararlarını ve Vergi Usul Kanunu konulu makaleleri en güncel şekliyle takip edin. Vergi Mevzuatı serimizde ayrıca Yapılandırma Kanunları ve bunların ilgili mevzuatları ile 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu da yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Mevzuatı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu bu kanuna ait gerekçeler ile ilgili Kanunlar, tebliğler, özelgeler, sirkülerler ve danıştay kararlarını ve Kurumlar vergisi konulu makaleleri en güncel şekliyle takip edin. Kurumlar vergisi mevzuatı serimizde ayrıca 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapan tüm Kanunlar ve bunların ilgili mevzuatları da yer almaktadır. 

Gelir Vergisi Mevzuatı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, bu kanunda değişiklikler yapılmasına dair kanun ve kararnameler, tebliğler, özelgeler, sirkülerler ve danıştay kararlarını ve Kurumlar vergisi konulu makaleleri en güncel şekliyle takip edin. Gelir Vergisi Mevzuatımızda Gündelikler ve Aile yardımı hakkında özel bir bölüm bulunmakta olup bu bölümde 6245 Sayılı Harcirah Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yıllık Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetveli, Katsayı ve Maaş Artışlarına İlişkin Yıllık Genelgeler ve Yurt içi Harcirah hesaplamaları yer almaktadır. 

Katma Değer Vergisi Mevzuatı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu, bu kanunda değişiklik yapılmasına dair bazı kanunlar, Katma Değer Vergisi oranlarına ilişkin ana kararname ile diğer ilgili kararnameler, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ve bu Tebliğde değişiklik yapan Ek tebliğlere ve KDV hakkında özelgeler, sirkülerler, danıştay kararları ve makalelere bu seriden kolayca ulaşabilirsiniz. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları (ÖKC) Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun (Yazar Kasa Kanunu) ve tebliğleri, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ve  banka ve sigorta muameleleri vergilerine (BSMV) ilişkin tüm mevzuat da bu serimizde yer almaktadır. 

Damga Vergisi Mevzuatı

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve buna ekli tarife ve tablolar ile bu kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ve kararnameler, damga vergisi ile ilgili diğer kanunlara bu seriden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Damga Vergisi mevzuatında 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ve bu Kanunla ilişkili Tebliğler ve özelgeler de ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır. 

Harçlar Mevzuatı

492 sayılı Harçlar Kanunu ve tarifeleri, Harçlar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun ve kararnameleri, Harçlar Kanuna ilişkin tebliğ, sirküler, özelge ve makaleleri bu seriden en güncel şekliyle takip edebilirsiniz. Ayrıca 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun, 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’nun ve  4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Harçlar Kanunu’nu ilgilendiren hükümlerine de bu seriden ulaşabilirsiniz. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler, motorlu taşıtlar vergisi genel tebliğleri, bu Kanun ile ilgili mevzuat, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili Sirkülerler, Danıştay Kararları ve makaleleri bu seride en güncel şekliyle bulabilirsiniz. Ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanunla ilişkili Tebliğler ve özelgeler de ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır.

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu, bu kanunda değişiklik yapılmasına dair bazı kanunlar ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde değişiklik yapan kararnameler ile Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri, bu mevzuata ilişkin sirküler, yüksek mahkeme kararları ve özelgelere bu seriden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) Kanunu, bu Kanunda değişiklikler yapılmasına dair kanunlar, Türk Medeni Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük gibi ilgili mevzuat ile diğer mevzuatı ve genel tebliğleri, Danıştay Kararları, Genelge, Özelge ve Sirkülerler ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılmış eski hükümlerini bu seriden kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Emlak Vergisi Mevzuatı

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanunlar, yürürlükteki genel tebliğler, Vergi Usul Kanunu, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu gibi emlak vergisi ile ilgili kanunların bu kanunla ilgili maddeleri, emlak vergisine ilişkin genel yazılar ve müteferrik mevzuat, emlak vergisi genel tebliğleri, sirkülerleri ve konu ile ilgili örnek Danıştay Kararlarını bu seriden takip edebilirsiniz.

Belediye Gelirleri Mevzuatı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve bu kanunla ilgili bazı kanunların ilgili hükümlerini, harcamalara katılma payları, çeşitli harçlar gibi kararname ve yönetmelikleri, bu kanunla ilgili genel tebliğler, konu ile ilgili müteferrik mevzuat ve örnek Danıştay Kararları’nı bu seriden takip edebilirsiniz.

Amme Alacakları Mevzuatı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, bu Kanunda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameleri ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun’a ait genel tebliğler ve konu ile ilgili örnek Danıştay Kararları, Genelge ve Özelgeleri bu modülden takip edebilirsiniz.

Danıştay Kararları

Vergi yasalarının uygulanmasında idare ile mükellef arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlendiği son merci olan Danıştay’ın aldığı kararlar yasaların doğru uygulanmasında taraflara yol gösterici olmakta, bu nedenle Danıştay Kararları önemli bir kaynak teşkil etmektedir Elektronik ortamda takip edilen Danıştay Kararları Serisinde, vergi uyuşmazlıklarına bakan daire kararları yanında; Kamu Görevlileri, İmar, Kamulaştırma, Eski Eserler, Türk Parasının Kıymetini Koruma, Bankacılık, Sermaye Piyasası, Rekabetin Korunması, Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası ve Enerji konularındaki uyuşmazlıklara bakan diğer daire kararları da takip edilmektedir.

Vergi Anlaşmaları

Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenmesine dair anlaşmalar ile ilgili Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve eki anlaşma metinleri, tebliğler ve daha fazlasına bu seriden ulaşabilirsiniz.

Vergi, Muafiyet ve İstisnalar

Vergi mevzuatına ilişkin muafiyet ve istisna hükümlerini içeren Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik ve Tebliğler en güncel şekliyle bu seride sizlerle.

Faydalar

1 tıkla maddeyle ilgili tüm ikincil mevzuata, makalelerine Yargıtay ve Danıştay kararlarına, özelgelere ve kurul kararlarına kolayca erişebilirsiniz

Belge üzerinde gördüğünüz mavi zarflar ilgili kısmın değiştirilmeden önceki hallerini ve konuya ilişkin uzman açıklamalarını gösterir

Başlangıç ve bitiş tarihlerini seçip, yayın grubu ve belge tipinini filtreleyebilir, incelemelerde bulunabilirsiniz..

Belge İşlemleri menüsünden belge geçmişini ve değişen bölümleri pratik bir şekilde görüntülemenize olanak tanır. Renklendirmeler sayesinde değişiklik yapılan bölümlere, maddenin eski haline ve başka bir belgeye yönlendirmeler ile kapsamlı bir çalışma sunar.

Bu ikona tıklayarak maddeye ilişkin kişisel notlarınızı ekleyebilirsiniz

Meslek Grupları

Mali Müşavir

İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutmak ve iş akışını yüksek mesleki standartları ile gerçekleştirmek üzere değişen veya yeni çıkan mevzuatı takip eden Mali Müşavirler için en güncel mevzuat ve içtihat kaynağıdır.

Meslek Grupları

Avukat ve Hukukçular

Ticari işletmeleri ilgilendiren düzenlemeler ile finansal piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmeleri konusunda en güncel ve en kapsamlı bilgiyi anlık olarak sunan Ticaret ve Finans modülümüz, ilgili belgenin değiştirilmeden önceki hallerini ve konuya dair uzman açıklamalarını da kapsayan, maddeyle ilgili tüm ikincil mevzuata, makalelere, Yargıtay ve Danıştay kararlarına, özelgelere ve kurul kararlarına pratik erişim sunarak avukat ve hukukçuların hukuki araştırma ve çalışmalarına hız kazandıran kapsamlı bir mevzuat ve içtihat kaynağıdır.

Meslek Grupları

Muhasebe Uzmanı

Değişen ticari mevzuat haberlerini iletmenin yanı sıra aynı zamanda Finansal Tabloların Sunuluşu (TMS 1), Stoklar (TMS 2), Nakit Akış Tabloları (TMS 7), Muhasebe Politikaları (TMS 8), Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar (TMS 10) ve daha fazlasına erişim imkanı sunan güncel bir kaynaktır.

Meslek Grupları

Bağımsız Denetçi

İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal verilerinin, tablo ve bilgiler için belirlenmiş kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi sürecinde yararlanılabilecek güvenilir bir mevzuat rehberidir.

Meslek Grupları

Vergi Müfettişi

İşletmelerin ve bireylerin vergi yükümlülüklerini hesaplamak, vergi beyannamelerini kontrol etmek ve vergi kaçakçılığını belirlemekle yükümlü olan kamu görevlisi Vergi Müfettişleri için en kapsamlı ve en güncel mevzuat ve içtihat kaynağıdır. 

Mali Müşavir Mali Müşavir
Avukat ve Hukukçular Avukat ve Hukukçular
Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı
Bağımsız Denetçi Bağımsız Denetçi
Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi

En Çok Sorulan Sorular

Mevzutta yapılan günlük değişiklikler aynı gün içinde tüm düzenlemeler yapılarak yerlerine işlenir, madde bağlantıları yapılarak güncelliği sağlanır.           

Her kanun maddesinin yanındaki "zincir" ikonundan bulunduğu madde ile ilgili tüm ikincil mevzuatı (Danıştay-yargıtay kararları, özelgeleri, tebliğleri, yönetmelikleri v.s.) görebiliyorsunuz.

Belgede yapılan son değişiklikleri renkli ve notları işlenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz, belge özelliklerinde bulunan "belge geçmişi" bölümünden tarih seçerek belge versiyonlarını renklendirmeleri ile karşılaştırabilirsiniz.

Kanun maddesine yapılan son değişikliklere ve önceki hallerine ilişkin notlar eklenmektedir ayrıca vergi mevzuatında o madde ile ilgili tebliğlere atıflar da bulunmaktadır. Maddelerin yanındaki "zincir" ikonundan o madde ile ikincil mevzuata, içtihatlara ve makalelere de ulaşabilirsiniz. Araştırmanızla ilgili belgeye ulaşamadığınızda uzmanlarımızdan da destek alabilirsiniz. 

GİB'in yayınladığı tüm özelgeleri sistemde bulabilirsiniz.

Sistemde "değişen belgeler" bölümünden hem mevzuat bazında hem de belge bazında iki tarih arasında değişiklik sorgulaması yapabiliyorsunuz.

Değişen mevzuatın isteğe bağlı olarak günlük veya haftalık mail ile gönderimi yapılmaktadır.

Evet. Mevbank mobil uygulamamız iOS ve Android cihazlarda tüm abonelerimizin kullanımına sunulmuştur. Takip etmek istediğiniz mevzuat serileri ile ilgili değişikliklerden anında haberdar olmak, ihtiyacınız olan en güncel bilgiye her an her yerden ulaşmak için akıllı telefon veya tabletinizde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

HEMEN ARA

0 (212) 282 39 00

Müşterilerimiz

Türkiye’nin en seçkin firmalarının ve çeşitli meslek gruplarından profesyonellerin tercihi olmaktan gurur duyuyoruz.

Hemen Mevbank Neo
Abonesi Olun!

Tek kaynaktan mevzuat, yargı kararları, özelgeler ve uzman makalelerine erişim imkanı ile Mevbank Neo abonesi olarak, takip etmek istediğiniz mevzuat serilerine en güncel haliyle anında ulaşın.

SATIN AL

ÜCRETSİZ DENEMEK İÇİN

Formu doldurun

Mevbank Neo hakkında detaylı bilgi almak, iş süreçlerinize hız ve verimlilik katacak kullanıcı dostu özelliklerini keşfetmek için formu doldurun, sizi arayalım!