R.Gazete No: 30861

R.G. Tarihi: 17.8.2019

Sağlık Bakanlığından:

 

HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –17/2/2008 tarihli ve 26790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 56 ncımaddesine, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 653 üncü ve 796 ncı maddelerine ve 10/3/1954 tarihli ve 6368 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürünü," ibaresi "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürünü," şeklinde, (i) bendinde yer alan "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü," ibaresi "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü," şeklinde ve (n) bendinde yer alan "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün" ibaresi "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün," şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4014E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    XVI/1593E.792 (Sağlık Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.