R.Gazete No: 30868

R.G. Tarihi: 24.8.2019

Ticaret Bakanlığından:

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/4)'İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 –6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------