Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 101

29 Eylül 2019

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30903 R.G. Tarihi: 29.9.2019 İçişleri Bakanlığından: EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADD ...
28 Eylül 2019

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30902 R.G. Tarihi: 28.9.2019 Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 27/3/2002 tar ...
28 Eylül 2019

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/17)


28.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30902 R.G. Tarihi: 28.9.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)'DE ...
27 Eylül 2019

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.d)


27.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 28/5/2013tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30901 R.G. Tarihi: 27.9.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.1 )'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TE ...
27 Eylül 2019

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24/05/2019 Tarihli ve E: 2017/8, K: 2019/3 Sayılı Kararı


27.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24/05/2019 Tarihli ve E: 2017/8, K: 2019/3 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30901 R.G. Tarihi: 27.9.2019 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI Esas No: 2017/8 Karar No: 2019/3 ...
27 Eylül 2019

Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik


27.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; vergi inceleme ve denetimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, vergi kayıp ve kaçağına neden olan kayıt dışı ekonominin en aza indirilmesi ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması maksadıyla, hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak, Vergi Müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesini belirli kurallara bağlamaktır.
R.Gazete No: 30901 R.G. Tarihi: 27.9.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREV YERLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, ...
26 Eylül 2019

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/41)


26.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 2.8.2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30900 R.G. Tarihi: 26.9.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA ...
26 Eylül 2019

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/117T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/117 Konusu: İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannamel ...
25 Eylül 2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)


25.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımları gösterilen eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 30899 R.G. Tarihi: 25.9.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/6) Amaç ve kapsam ...
25 Eylül 2019

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik


25.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30899 R.G. Tarihi: 25.9.2019 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİ ...