R.Gazete No: 30660

R.G. Tarihi: 19.1.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/17)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/9) 1

 

MADDE 1 –27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)'in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından laboratuvar bilgi sisteminde (LABBİS) 15/2/2019 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekir."

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    I/0933F.952 (Teşvik Mevzuatı) No.lu belgededir.