R.Gazete No: 30658

R.G. Tarihi: 17.1.2019

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

 

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "yetkilendirilmiş" ibaresinden sonra gelmek üzere "yabancı" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5562E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.