Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

Tüm Vergi Kanunlarını ve ikincil mevzuatı, Danıştay Kararları, Uzman Notları ve Atıflarıyla birlikte en güncel şekilde basılı yayınımız Vergi Mevzuat Seti ile takip edin.

Vergi Mevzuat Seti aşağıdaki serilerden oluşur:

 

 1. Vergi Usul Mevzuatı

 2. Kurumlar Vergisi Mevzuatı

 3. Gelir Vergisi Mevzuatı

 4. Katma Değer Vergisi Mevzuatı

 5. Damga Vergisi Mevzuatı

 6. Harçlar Mevzuatı

 7. Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı

 8. Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı

 9. Emlak Vergisi Mevzuatı

10. Belediye Gelirleri Mevzuatı

11. Amme Alacakları Mevzuatı

 12. Mali Müşavirlik Mevzuatı

 13. Danıştay Kararları

 

 

Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti, tüm vergi kanunlarının ve bunlarla ilgili mevzuatın birleştirilmesi ile meydana getirilmiştir. Ekonomik Set kendi içinde bir bütün olduğundan, seti oluşturan ciltlerin ayrı ayrı satışları yapılmamaktadır.

 

Geniş kapsamlı yayınlarımızda ayrı ayrı bulunan Danıştay Kararları iki geniş ciltte toplanmak suretiyle ekonomik sete ilave edilmiş ve böylece setin önemli bir eksiği giderilmiştir.

 

- Yayının (1/1) ve (1/2) ciltleri Gelir Vergisi Mevzuatı’nı kapsamaktadır. Bu ciltlerde Gelir Vergisi Kanunu’na, bazı ek kanunlar ile geçerlilikleri devam eden kararnamelere, gelir vergisi genel tebliğlerine, Harcırah Kanunu’nun ilgili hükümleri ile yurtiçi ve yurtdışı harcırah miktarlarını gösteren cetvellere, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine, ilgili bazı kanun, kararname, genelge, özelge ve Gelir Vergisi Sirkülerine yer verilmiştir.

 

- Yayının (2/1) ve (2/2) ciltleri Kurumlar Vergisi Mevzuatı ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ve mevzuatını içermektedir. Bu ciltlerde Kurumlar Vergisi ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un yanı sıra bu kanunlarda değişiklik yapan bazı ek kanunlar ile, geçerlilikleri devam eden kararnameler ve yürürlükteki genel tebliğler, tahsilatın hızlandırılması ve matrah arttırımı hakkındaki kanunlar ve tebliğler, Maliye Bakanlığı tarafından bu kanunlar ile ilgili olarak yayınlanan bazı genelge, özelge ve Kurumlar Vergisi Sirküleri yer almaktadır.

 

- Yayının (3/1), (3/2) ve (3/3) ciltleri, Vergi Usul Kanunu ve Mevzuatı’na ayrılmıştır. Bu ciltlerde Vergi Usul Kanunu, bazı ek kanunlar ile geçerlilikleri devam eden kararnameler, Alacakların Yapılandırılması ile ilgili mevzuat, Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik, Uzlaşma Yönetmelikleri, Zirai Kazanç Ölçülerinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, Vergi Kimlik Numarası Uygulaması ile ilgili Kanun ve Tebliğleri, konu ile ilgili bazı genelge, özelge ve Vergi Usul Sirküleri yer almaktadır.

 

- Yayının (4/1) ve (4/2) ciltleri, Katma Değer Vergisi Mevzuatı ile Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun (Yazar Kasa Kanunu) ve tebliğlerine tahsis edilmiştir. Bu ciltte Katma Değer Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetleri Hakkında Kanun, aynı şekilde ek kanun ve kararnameleri, KDV tarife kararnamesi, her iki kanuna ait genel tebliğler ve sirkülerler, konu ile ilgili bazı Genelge ve Özelgeler yer almaktadır.

 

- Yayının (5/1) cildi, Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı, Emlak Vergisi Mevzuatı ve Belediye Gelirleri Mevzuatı ile ilgilidir. Bu ciltte Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, bazı ek kanunlar ile geçerlilikleri devam eden kararnameler, Emlak Vergisi’ne Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük, Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik, Arazi Vergisi Geçici Muaflıklarından Yararlanacak Arazinin Muafiyet Şartları ve Süreleri Hakkında Karar, Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar, tek meskeni olup bu meskende bizzat oturan emeklilere bina vergisinin indirimli uygulanmasına ilişkin karar, emlak vergisi uygulamasına esas olmak üzere inşaat maliyet bedellerini gösterir cetveller, Belediye Gelirleri Kanunu’nun harcamalara katılma payları ve çeşitli harçlarla ilgili hükümlerinin uygulamasına ilişkin yönetmelikler, Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki çeşitli harç ve gelirlerin belirlenmesine ilişkin karar ve tarifeler, genel tebliğler ile Sirkülerler yer almaktadır.

 

- Yayının (6/1) cildi, Mali Müşavirlik Mevzuatı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri, Danıştay Kanunu, İdare ve Vergi Mahkemeleri Kanunu, İdari Yargılama Usul Kanunu’nu ihtiva etmektedir. Bu ciltte, bu kanunlar ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri, Standart Hesap Planı, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Kanunları’na dayanılarak çıkarılmış olup halen yürürlükte bulunan tüm yönetmelikler, Mali Müşavirlik Genel Tebliğleri, Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri, vergi beyannamelerinin serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerce imzalanmasına ilişkin tebliğler yer almaktadır.

 

- Yayının (7/1) ve (7/2) ciltlerinde Damga Vergisi Mevzuatı, Harçlar Mevzuatı, Değerli Kâğıtlar Mevzuatı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuatı bulunmaktadır. Bu ciltte bu konularla ilgili ana kanunların yanı sıra diğer ciltlerde olduğu gibi bazı ek kanunlar ve kararnameler, genel tebliğler, Sirkülerler, damga vergisi, harçlar ve değerli kâğıtlar tarifeleri, motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri yer almaktadır.

 

- Yayının (8/1) ve (8/2) numaralı son iki ciltte ise vergi uyuşmazlıkları ile ilgili çok sayıda seçilmiş Danıştay Kararları yer almaktadır. Kararlar ilgili olduğu kanunlara göre gruplandırılmak ve her grubun başına özetleri ile madde bağlantıları yapılmak suretiyle kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

 

VERGİ MEVZUATI SERİLERİMİZDE OLUP DA BASILI EKONOMİK SETTE BULUNMAYAN MEVZUAT:*

1. Ana kanunların yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen eski şekilleri 
2. Karayolları Trafik Kanunu'na ilişkin mevzuat 
3. Vergi Anlaşmaları 
4. Vergi Fihristi, muafiyet ve istisnalar (Muafiyetle İlgili Kanunlar ekonomik pakette ilgili yerlere alınmıştır.)

5. Özel Tüketim Vergisi 
* Bu farklar elektronik ortamda yoktur.