Karar No. 2016/9647                                  R. Gazete No. 29945

Karar Tarihi: 12.12.2016                          R.G. Tarihi: 11.1.2017

     20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

     Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması;

Ekonomi Bakanlığının 5⁄12⁄2016 tarihli ve 131162 sayılı yazısı üzerine,

20⁄2⁄1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14⁄5⁄1964 tarihli ve

474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                  CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

    Başbakan

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

     MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

     MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmekledir.

     (2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararınna ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

     (3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

     (4) Bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

     MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

     (3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

     (5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

     MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

     GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

     MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                |           İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*             |
|                  |                                |------|------|------|----------------------------------|
|                  |                                |      |      |      |      |         5          |      |
|                  |                                |      |      |      |      |--------------------|      |
| GTP              | MADDE İSMİ                     | 1    |  2   |  3   |  4   |  6   |  7   |  8   |  9   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3302.90.90       | Diğerleri                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3303.00          | Parfümler Ve Tuvalet Suları    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3304.10          | Dudak Makyaj Müstahzarları     | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3304.20          | Göz Makyaj Müstahzarları       | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3304.30          | Manikür Ve Pedikür             | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Müstahzarları                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3304.91          | Pudralar (Sıkıştırılmış Olsun  | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Olmasın)                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3304.99          | Diğerleri                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3305.10          | Şampuanlar                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3305.20          | Perma Ve Defrize Müstahzarları | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3305.30          | Saç Spreyleri                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3305.90          | Diğerleri                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3306.10          | Diş Macunları Veya Tozları     | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3306.20          | Diş Aralarını Temizlemekte     | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kullanılan iplikler (Diş       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | iplikleri)                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3306.90          | Diğerleri                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3307.10          | Traş Öncesi, Traş Sırasında    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Veya Traştan Sonra Kullanılan  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Müstahzarlar                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3307.20          | Vücut Deodorantları Ve Ter     | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kokusunu Önleyici Deodorantlar |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3307.30          | Parfümlü Banyo Tuzları Ve      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Diğer Banyo Müstahzarları      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3307.41          | Agarbatti Ve Yakılarak         | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kullanılan Kokulu Diğer        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Müstahzarlar                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3307.49          | Diğerleri                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3307.90          | Diğerleri                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 17   | 17   | 17   | 17   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3401.11          | Tuvalet için (Tıbbi Ürünler    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Dahil)                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3401.19          | Diğerleri                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3401.20          | Diğer Şekillerdeki Sabunlar    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3401.30          | Cilt Yıkanmasına Mahsus Sıvı   | 0    | 0    | 0    | 0    | 19   | 19   | 19   | 19   |
|                  | Veya Krem Halinde Ve           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Perakende Satılacak Hale       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Getirilmiş, Yüzey Aktif        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Organik Ürünler Ve             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Müstahzarlar (Sabun içersin    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | içermesin)                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3402.11          | Anyonlu Olanlar                | 0    | 0    | 0    | 0    | 19   | 19   | 19   | 19   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3402.20          | Perakende Satılacak Hale       | 0    | 0    | 0    | 0    | 19   | 19   | 19   | 19   |
|                  | Getirilmiş Müstahzarlar        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3402.90          | Diğerleri                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 19   | 19   | 19   | 19   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3405.10          | Ayakkabı, Deri Ve Köselelerde  | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kullanılan Boya, Cila Veya     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Benzeri Müstahzarlar           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3405.20          | Mobilya, Döşeme Veya Diğer     | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Ağaç işlerinin Bakımında       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Kullanılan Cila Ve Benzeri     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Müstahzarlar                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3405.30          | Otomobil Karoserlerinde        | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kullanılan Cila Ve Benzeri     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Müstahzarlar (Metal Cilalar    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Hariç)                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3405.40          | Temizleme Pat Ve Tozları Ve    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Diğer Temizleme Müstahzarları  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3405.90          | Diğerleri                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3406.00          | Işık Temini için Kullanılan    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Her Türlü Mumlar Ve Benzerleri |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

* 1; AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova; 2: Güney Kore;

3: Morityus;

4: Malezya;

5: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6: En Az Gelişmiş Ülkeler;

7: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak ülkeler; 8: Gelişme Yolundaki Ülkeler;

9: Diğer Ülkeler.

                                          ----------o----------