R.Gazete No: 30642

R.G. Tarihi: 31.12.2018

Karar Numarası: 537

Karar Tarihi: 30.12.2018

 

2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

30/12/2018 TARİHLİ VE 537 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1– (1) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 503 Sıra No Tu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE 2– (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------