R.Gazete No: 30404

                                                 R.G. Tarihi: 27.4.2018

     Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFLER, KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİF MERKEZ

BİRLİKLERİ VE TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ MUHASEBE

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

     MADDE 1 –28/11/1973 tarihli ve 14726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

     MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

----------o----------