R.Gazete No: 30403

                                                 R.G. Tarihi: 26.4.2018

     Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DENETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 1 – 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine, (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

     "h) Genel Müdür Yardımcıları: Banka Denetim Genel Müdür Yardımcılarını,"

     MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "(2) Genel Müdürlük, Başkan adına Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından yönetilir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, denetim elemanlarının sahip olduğu bütün hakları ve yetkileri haizdir."

     MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX⁄4273E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.

    ^