R.Gazete No: 30872 (Mük.)

R.G. Tarihi: 28.8.2019

Karar Sayısı: 1482

Karar Tarihi: 28.8.2019

 

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, ödediği katma değer vergisi esas alınarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığına red ve iade yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

28/8/2019 TARİHLİ VE 1482 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Ödediği katma değer vergisi esas alınarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığına red ve iade yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 5602 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İadeye ilişkin uygulama esasları

MADDE 3- (1)  5602 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, aylık dönemler itibariyle ödenen katma değer vergisi esas alınarak yapılacak iadelerin izlenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Türkiye'de kurulu bir bankada ayrı bir hesap açılır.

(2) İade edilecek tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisinden, bir önceki yılın aynı ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisi tutarının Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik büyüme tahmini oranında artırılması sonucu bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutardır. Nominal ekonomik büyüme tahmini oranının belirlenmesinde, oranın virgülden sonraki iki hanesi de dikkate alınır. Bu hesaplama neticesinde bir fark oluşmaması halinde ilgili ay için iade talebinde bulunulamaz. Hesaplamada, ilgili ay dikkate alınır, birden fazla ay birleştirilerek hesaplama yapılmaz.

(3) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ilgili aya ilişkin süresinde verdiği katma değer vergisi beyannamesine göre tahakkuk eden katma değer vergisini ödedikten sonra yapacağı hesaplama sonucu iade edilecek bir tutar çıkması halinde vergi dairesine bir dilekçe ile iade talebinde bulunur. Söz konusu dilekçede iade edilecek tutara ilişkin gerekli hesaplamalara yer verilir. Ödemenin yapılmasını takip eden beş iş günü içerisinde talep edilmeyen iade tutarlarının daha sonraki aylarda talep edilmesi mümkün değildir.

(4) İadesi talep edilen tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının talep dilekçesine istinaden vergi dairesince de doğruluğu tespit edildikten sonra bu amaçla açılan banka hesabına, ilgili ödemeyi (dilekçenin ödeme tarihinden sonra verilmiş olması halinde dilekçe tarihini) takip eden beş iş günü içinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzeltme fişi ile red ve iade edilir.

(5) Vergi dairesince yapılacak red ve iade işlemlerinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan, tahsil edilen amme alacaklarının öncelikle, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle red ve iade edilmesi hükmü uygulanmaz.

(6) Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca pişmanlıkla verilen beyannameler de dâhil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler nedeniyle ortaya çıkan ilave tutarlar red ve iade edilmez.

 

İade edilen tutarların kullanılması

MADDE 4- (1) Açılan banka hesabına vergi dairesi tarafından aktarılan tutarlar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca 5602 sayılı Kanunda belirtilen yatırım ve işletme gideri kapsamında kullanılır ve yatırım ve işletme giderleri tutarına dâhil edilir.

(2) İade edilen tutarın amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde bu tutar, iade talebine esas vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı adına 213 sayılı Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

 

Denetim

MADDE 5- (1) Bu hesapta toplanan kaynağın, belirlenen amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti için yılda en az bir kere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetim yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------