R.Gazete No: 30995

R.G. Tarihi: 31.12.2019

 

Rekabet Kurumundan:

 

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA

CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2020 TARİHİNE KADAR

GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)

 

MADDE 1(1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)'nde tespit edilen 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) artış esas alınarak, 1/1/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 31.903 TL (otuzbirbindokuzyüzüçlira) olarak belirlenmiştir.

 

MADDE 2(1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3(1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------