R.Gazete No: 30712

R.G. Tarihi: 12.3.2019

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 2019 yılı Mayıs ayı sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2019 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur."

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilen sayaçların periyodik ve stok muayeneleri"

"(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan muayene süresi dolmuş olanlar için periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların 2019 yılı Mayıs ayı sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2019 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur."

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

----------o----------