R.Gazete No: 30712

R.G. Tarihi: 12.3.2019

 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

KOOPERATİF VEYA KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN VEYA KOOPERATİF

MERKEZ BİRLİKLERİNİN YÖNETİM KONTROLÜNE SAHİP OLDUĞU

ANONİM ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLARA DAİR TEBLİĞ (II-16.2)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-16.2.b) 1

 

MADDE 119/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)'in 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların sermayesini temsil eden paylarının nominaldeğeri üzerinden binde bir oranında Kurul ücreti alınır.

(2) Kurul Karar Organı kapsama giren anonim ortaklıkların niteliğine göre bu maddede yer alan oranlardan farklı oranlar belirleyebilir."

 

MADDE 2Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  IV/2499F.525 (Sermaye Piyasası Mevzuatı),

   

  II/1163F.150 (Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı)

   

  No.lu belgelerdedir.