R.Gazete No: 30663

R.G. Tarihi: 22.1.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2019/1) 1

 

MADDE 1 –20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

GEÇİCİ MADDE 33 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir."

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  I/0933F.027 (Teşvik Mevzuatı),

   

  XIII/3218F.119 (Serbest Bölgeler Mevzuatı),

   

  X/0261F.232 (İhracat Mevzuatı),

   

  V/2976F.313 (İthalat Mevzuatı),

   

  G2/0474F.090 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli)

   

  No.lu belgelerdedir.