R.Gazete No: 30656( Mük.)

R.G. Tarihi: 15.1.2019

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

 

HABERLEŞME, SEYRÜSEFER VE GÖZETİM HİZMETLERİNDE

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE STANDARDİZASYONU

YÖNETMELİĞİ (SHY-CNS/KYS)'NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği (SHY-CNS/KYS)'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (m), (r) ve (t) bentleri ile 10 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak," ibaresi "15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesine dayanılarak," olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5253E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.