R.Gazete No: 30656( Mük.)

R.G. Tarihi: 15.1.2019

 

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

MADDE 1 –14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan "25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ibaresi "15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesi" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı" ibaresi, "Personel Dairesi Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Personel Dairesi Başkanlığına" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "29/03/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılan sınavlardan" ibaresi "23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılan sınavlardan" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4845E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.