R.Gazete No: 30677

R.G. Tarihi: 5.2.2019

Kararname Numarası:30

Karar Tarihi:4.2.2019

 

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN

TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  1

 

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 133 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sözleşmeli personel

MADDE 133/A- (1) Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilir."

 

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 176 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatla Türk Akreditasyon Kurumuna verilen görev ve yetkiler saklıdır."

 

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir."

 

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 266 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı."

 

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 271 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 271 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 271/A- (1) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve üyelik faaliyetlerini yürütmek, bu kuruluşlara yönelik politikalar geliştirmek ve uygulanmasına destek olmak, ilgili toplantıları düzenlemek, düzenlenen toplantılara yurtiçi ve yurtdışında katılmak veya katılımı koordine etmek.

b) Cumhurbaşkanlığı politikaları çerçevesinde ülkelerle bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek amacıyla, ilgili birimler ile koordineli olarak, meteoroloji alanında işbirliği protokolleri ve projeler hazırlamak, müzakere etmek ve yürütmek.

c) Yerli ve yabancı üst düzey heyetlerin Genel Müdürlüğü ziyaretlerine yönelik protokol işlerini yürütmek, ziyaret öncesi ve sonrasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bölgesel ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan; WMO Bölgesel Eğitim Merkezi, WMO Bölgesel Alet Merkezi, EİT Kalibrasyon Merkezi gibi bölgesel merkezlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) WMO Bölgesel Eğitim Merkezi kapsamındaki eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yerine getirmek.

e) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak."

 

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 332 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sözleşmeli personel

MADDE 332/A- (1) Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilir."

 

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 389 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından atanır."

 

MADDE 10-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 443 üncü ve 444 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 445- (1) Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu madde kapsamında istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir."

 

MADDE 12-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Teşkilat Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "iki" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 13-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 451 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"k) Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ile reklamların konusunu ve bedelini belirlemek.

(2) Yönetim Kurulunun teşkiline ilişkin usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

 

MADDE 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 463 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Hukuk Müşavirliğince takip edilerek sonuçlandırılan dava ve icra işleri sonucunda mahkemeler ve icra müdürlüklerince Teşkilat Başkanlığı lehine hükmolunup tahsil edilen vekalet ücreti, Hukuk Müşavirliğinde görev yapan avukatlar, hukuk müşavirleri ve Hukuk Birimi Amiri arasında eşit olarak dağıtılır. Ödenecek vekalet ücretinin tutarı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan avukatlar için öngörülen üst sının aşamaz."

 

MADDE 15- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Teşkilat Başkanlığına ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile taşınır yönetim sorumlularının belirlenmesi ve taşınırların kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin usul ve esaslar."

 

MADDE 16- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasına "arşivlenerek korunmasını sağlamak," ibaresinden sonra gelmek üzere "toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek," ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 17- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480 inci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir,

"h) Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak."

 

MADDE 18- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 481 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "merkez ve taşra" ibaresi "merkez, taşra ve yurtdışı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 19- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 483 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(1) Genel Müdürlük; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur."

"e) Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı."

 

MADDE 20- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (h) bendinin (2) numaralı alt bendine "yürütmek" ibaresinden sonra gelmek üzere ", değer bilgi merkezi ve değer haritalarının üretilmesiyle ilgili ihtiyaç duyulan bilişim sistemi alt yapışım kurmak ve işler halde tutmak" ibaresi eklenmiştir.

"e) Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı:

1) Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak.

2) Gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme yaptırmak veya talep etmek.

3) Toplu değerleme standartlarına ilişkin çalışmaları yürütmek.

4) Toplu değerleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak istatistikler ve raporlar yayımlamak.

5) Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizleri ile uluslararası gelişmeler ve iyi uygulamaların takibini yapmak.

6) Bu bent ile verilen görev ve yetkilerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek."

 

MADDE 21- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 485 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yurtdışı teşkilatı

MADDE 485- (1) Genel Müdürlük, yurtdışında bulunan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizde bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkeden yapabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü ülkelerde yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) Tapu sicili ve kadastro işlemlerinin yurtdışında yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

 

MADDE 22- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Genel Müdürlük, görev ve yetkileri kapsamında yurtdışında faaliyette bulunmak amacıyla Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda şirket kurabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir."

 

MADDE 23- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "Tapu müdürlükleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yurtdışı teşkilatı" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 24- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Otuzdördüncü Bölümüne ekli (I) sayılı Tarife Cetvelinin 1.9 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

1.9 Yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı; yurtdışından tapu işlemi yapılması halinde, yurtdışı yöresel katsayı esas alınarak işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil edilir.  

                                                                                                                                                                       "

 

MADDE 25- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 512 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Kurs, seminer, eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve benzeri hizmetler ile kayıt, izin, ruhsatlandırma ve sertifikasyona ilişkin tüm iş, işlem ve belgelendirmelerden elde edilen gelirler."

 

MADDE 26- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 518 inci maddesinin başlığı "Uzman ve müfettiş istihdamı" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "sağlık denetçileri ve denetçi yardımcıları" ibaresi "müfettiş ve müfettiş yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 27- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 561 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(4) Enstitünün özel bilgi ve uzmanlık gerektiren uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev yapmak üzere heyetler oluşturulabilir. Bu heyetlerde Enstitü dışından görevlendirilenlerden uhdesinde kamu görevi bulunanlara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre, ayda dört defadan fazla olmamak üzere, her bir toplantı günü için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir."

 

MADDE 28- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 586 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Yönetim Kurulu üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir."

 

MADDE 29- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 642 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve bu Bölümde hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 30- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 643 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Görev alanı ile ilgili alanlarda insan kaynağı oluşturmak amacıyla ödül ve burs vermek, bu amaçla verilecek ödül veya bursun miktarı, şekli, usul ve esaslarını belirlemek."

 

MADDE 31- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 644 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Kurumun bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ve diğer mevzuatta belirlenen faaliyetlerine ilişkin yönetmelikleri çıkarmak ve diğer düzenleyici işlemler ile ilgili kararlar almak,"

"e) Kurumun görev alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelik, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve diğer yabancı kuruluşlar ile yapacağı işbirliği, proje ve faaliyetlere ilişkin yapılacak katılım, katkı ve her türlü ödeme konulanında karar vermek,"

 

MADDE 32- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 645 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "çalışmalarına katılmak" ibaresi "çalışmalarına katılımı koordine etmek" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 33- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 649 uncu maddesinin başlığı "Sözleşmeli personel" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 34- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 649 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Uzman ve denetçi istihdamı

MADDE 649/A- (1) Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Atom Enerjisi Uzmanı ve Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Kurumda, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Atom Enerjisi Denetçisi ve Atom Enerjisi Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilir. Bunlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denktir."

 

MADDE 35- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırkbeşinci Bölümünün geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 36- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 661 inci maddesinin başlığı "Uzman ve müfettiş istihdamı" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları" ibaresi "müfettiş ve müfettiş yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 37- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu şekilde istihdam edilen personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir."

 

MADDE 38- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 689 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "% 0,2" ibaresi "% 0,5" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 39- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 759 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uzman ve uzman yardımcısı" ibaresi "Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiş ve aym fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısı mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir."

 

MADDE 40- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 764 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "maden ve petrol kaynaklarının" ibaresi "tabii kaynakların" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 41- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 768 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinin sonuna "tabii kaynaklara ilişkin Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri yapmak," ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 42- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (h), (ı) ve (j) bentlerinde yer alan "Daire" ibareleri "Dairesi" şeklinde, (d), (g), (ğ), (i) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Doğal Taş Dairesi Başkanlığı,"

"g) Petrol Arama, Üretim ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı,

ğ) Petrol Stoklan Dairesi Başkanlığı,"

"i) Özel Alanlar, Kurul işleri ve Harita Dairesi Başkanlığı,"

"1) Teftiş Kurulu Başkanlığı,"

 

MADDE 43- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 

"Maden Ruhsat Sicil Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/A- (1) Maden Ruhsat Sicil Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Maden hakları ile ilgili maden sicilini tutmak, ruhsat ve izin düzenlemek.

b) Ruhsatlarla ilgili devir, tescil ve intikal işlemlerini yapmak, haciz, ihtiyati tedbir, ipotek ve rehin işlemlerine ilişkin bilgileri maden siciline kaydetmek.

c) Rödövans sözleşmelerini bilgi amaçlı maden siciline şerh etmek.

ç) İcra müdürlüklerince ruhsatların satışı nedeniyle yapılacak ihaleye katılacaklara, ruhsat almak için aranan kanuni şartları taşıdığına dair belge düzenlemek.

d) Ruhsat sahiplerine ilişkin mali yeterlilik kayıtlarım tutmak.

e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Maden Arama ve İşletme Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/B- (1) Maden Arama ve İşletme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve işletme izni müracaatlarım değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

b) Arama ruhsatları ve işletme izni düzenlenmemiş işletme ruhsatlan ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, talepleri mevzuat kapsamında değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

c) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. Grup (a) bendi ruhsatlara ilişkin talepler ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında yapılan ruhsat müracaatlarım değerlendirerek ilgili idareye görüş vermek.

ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Arama ve işletme Projeleri Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/C- (1) Arama ve işletme Projeleri Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesi amacıyla farklı maden oluşumları için uygun olan arama, işletme ve rehabilitasyon projelerinin esaslarını ve standartlarını belirlemek ve bu standartları geliştirmek.

b) Genel Müdürlüğe sunulan arama, işletme ve rehabilitasyon projelerinin belirlenen esaslara ve standartlara uygunluğunu değerlendirmek.

c) Arama, işletme ve rehabilitasyon projelerine yönelik uygulama ve denetimlerde esas olacak teknik mevzuatı hazırlamak ve geliştirmek.

ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Agrega ve Hammadde Üretim İzinleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/Ç- (1) Agrega ve Hammadde Üretim İzinleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan II. Grup (a) ve (e) bentleri kapsamındaki ruhsatlara ilişkin süre uzatım ve diğer talepleri mevzuat kapsamında değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

b) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan II. Grup (a) ve (c) bentleri kapsamındaki işletme izinli ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerinin projesine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak.

c) Hammadde üretim izin talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Doğal Taş Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/D- (1) Doğal Taş Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan II. Grup (b) bendi kapsamındaki ruhsatlara ilişkin süre uzatım ve diğer talepleri mevzuat kapsamında değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

b) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan II. Grup (b) bendi kapsamındaki işletme izinli ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerinin projesine ve mevzuatp uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak.

c) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Endüstriyel Mineraller Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/E- (1) Endüstriyel Mineraller Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. Grup (b) bendi ve IV. Grup (a) bendi kapsamındaki ruhsatlara ilişkin süre uzatım ve diğer talepleri mevzuat kapsamında değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

b) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. Grup (b) bendi ve IV. Grup (a) bendi kapsamındaki işletme izinli ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerinin projesine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak.

c) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Eneği Hammaddeleri ve Metalik Madenler Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/F- (1) Enerji Hammaddeleri ve Metalik Madenler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan III. Grup, IV. Grup (b), (c) ve (ç) bentleri ile V. Grup ruhsatlara ilişkin süre uzatım ve diğer talepleri mevzuat kapsamında değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

b) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan III. Grup, IV. Grup (b), (c) ve (ç) bentleri ile V. Grup kapsamındaki işletme izinli ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerinin projesine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak.

c) Yeraltı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak desteklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Petrol Arama, Üretim ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/G- (1) Petrol Arama, Üretim ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Petrol arama ve işletme ruhsatlan ile araştırma izinlerine ilişkin; başvuru, müzayede, terk, sahaya ilave, devir, sürenin sona erdirilmesi, süre uzatımı, tadil, fesih, hisse devri, hak tesisi, ipotek, muafiyet ve benzeri iş ve işlemleri yapmak.

b) Petrol hakları ile ilgili petrol sicil kayıtlarını tutmak, ilan ve tebligatlarını yapmak.

c) Petrol arama ve üretim faaliyetleri ile ruhsat hukukundan doğan iş ve işlemlerin takibini ve denetimini yapmak.

ç) Petrol arama ve üretim faaliyetleri kapsamında araziye ilişkin irtifak, kamulaştırma, mera vasfı değişikliği ve hazine arazisinin kullanımına ilişkin talepleri incelemek ve sonuçlandırmak.

d) Petrol arama ve üretim faaliyetleri kapsamında elde edilen veri, rapor ve numuneleri arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak ve pazarlamak, petrol hakkı sahiplerinin harita taleplerini karşılamak.

e) Yabancı petrol hakkı sahibi şirketlerin ithal ettikleri nakdi fon, malzeme ve diğer kıymetler için verdikleri ithal beyannamelerini incelemek, bunlarla ilgili gerekli tescil kararlarım almak, yurtdışı merkezlerine sermaye ve kar transferi taleplerini sonuçlandırmak, petrol işlemi harici elde ettikleri gelirleri takip etmek.

f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Petrol Stoklan Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/G- (1) Petrol Stokları Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Uluslararası Enerji Programı Anlaşması ve mevzuattan kaynaklanan ulusal petrol stoku tutulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Petrol ve doğal gaza ilişkin uluslararası bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek.

c) Uluslararası Enerji Ajansı tarafından petrolle ilgili oluşturulan komitelerin ülkemize ilişkin faaliyetlerini ve bu kapsamda piyasaya koordineli olarak petrol stoku verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek.

ç) Tamamlayıcı stokların tutulması için toplanan gelir payını takip etmek.

d) Ulusal Petrol Stok Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek.

e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İhale ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/H- (1) İhale ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Maden sahalarının ihale işlemlerini yapmak.

b) Tesis kurarak uç ürün üretmek şartı ile maden sahalarım ihale etmek.

c) Stratejik tabii kaynak alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Mali Yükümlülükler Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/1- (1) Mali Yükümlülükler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Madenlerden alınacak Devlet haklarının hesaplanmasına esas teşkil eden ocak başı satış fiyatlarım tespit etmek.

b) Sevk fişi taleplerini değerlendirmek.

c) Ruhsatlara ait mali yükümlülüklerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak.

ç) ihale bedelleri, ihale teminatları ve ihale şartname bedellerinin tahakkuk, tahsil ve iade işlemlerini yapmak.

d) Yurtiçinde ve/veya yurtdışında görevlendirilen personele avans ve harcırah ödemek ve ödemelere ait tahakkukları düzenlemek.

e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Özel Alanlar, Kurul İşleri ve Harita Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/1- (1) Özel Alanlar, Kurul İşleri ve Harita Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit ederek gerekli iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Kısıtlanan alanlar, yasak alanlar, özel alanlar ve izne tabi alan konumuna getirilen alanlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

c) Çevre ile uyum planının uygulanıp uygulanmadığım denetlemek.

ç) Coğrafi Bilgi Sistemi ve haritacılık ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

d) Ruhsat sahalarının ve ihalelik alanların, çevre düzeni ve imar planları notuna güncel olarak işlenmesini sağlamak.

e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/J- (1) Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ruhsatları ve hammadde üretim izinlerini ilgili mevzuat kapsamında denetlemek, buna ilişkin esasları ve standartları belirlemek ve koordinasyonu sağlamak.

b) Genel Müdürlüğe yapılan uzman eleman taleplerini değerlendirmek.

c) Ruhsatların risk değerlendirme esaslarım ve standartlarını belirlemek.

ç) Daimi nezaretçi, teknik eleman, vardiya mühendisi ve yetkilendirilmiş tüzel kişiler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takibini yapmak.

d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Araştırma - Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

MADDE 772/K- (1) Araştırma - Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ülkemizde ve uluslararası alanda sektörün tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak, tabii kaynaklara ilişkin faaliyetleri, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve raporlar hazırlamak.

b) Tabii kaynakları arama, işletme, ara ve uç ürün üretim faaliyetlerine ilişkin yatırımlara yönelik teşvik tedbirleri ile rekabet imkanlarını artırıcı önlemler geliştirmek ve bu konularda önerilerde bulunmak.

c) Ülkemiz tabii kaynaklar potansiyelinin ortaya çıkartılması ve bunların ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasına yönelik strateji ve politikaların belirlenmesi için çalışmalar yapmak.

ç) Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası ve Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği ile koordinasyonu sağlamak.

d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

 

MADDE 44- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 773 üncü maddesinin başlığı "Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Denetim Hizmetleri" ibaresi "Teftiş Kurulu" şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "denetim" ibaresi "teftiş" şeklinde, (b) bendinde yer alan "Denetçilerin" ibaresi "Müfettişlerin", "denetim" ibaresi "teftiş" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "Denetime" ibaresi "Teftişe" şeklinde, "denetçileri" ibaresi "müfettişleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 45- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 782 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Maden ve Petrol İşleri Denetçisi ve Maden ve Petrol İşleri, Denetçi Yardımcısı" ibaresi "müfettiş ve müfettiş yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 46- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin;

a) MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bölümünde yer alan "Denetim Hizmetleri Başkanı" unvanlı kadro "Teftiş Kurulu Başkam" şeklinde, "Maden ve Petrol İşleri Denetçisi" unvanlı kadrolar "Müfettiş" şeklinde, "Maden ve Petrol İşleri Denetçi Yardımcısı" unvanlı kadrolar "Müfettiş Yardımcısı" şeklinde,

b) NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ bölümünde yer alan "uzman" unvanlı kadrolar "Nadir Toprak Elementleri Uzmanı" şeklinde, "uzman yardımcısı" unvanlı kadrolar "Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısı" şeklinde,

c) TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bölümünde yer alan "Sağlık Denetçisi" unvanlı kadrolar "Müfettiş" şeklinde,

ç) TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU bölümünde yer alan "Sağlık Başdenetçisi" unvanlı kadrolar "Başmüfettiş" şeklinde, "Sağlık Denetçisi" unvanlı kadrolar "Müfettiş" şeklinde, "Sağlık Denetçi Yardımcısı" unvanlı kadrolar "Müfettiş Yardımcısı" şeklinde,

değiştirilmiştir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuruntunda "Sağlık Başdenetçisi", "Sağlık Denetçisi" ve "Sağlık Denetçi Yardımcısı" kadrolarında bulunanlar,

kadro dereceleriyle durumlarına uygun "Başmüfettiş", "Müfettiş" ve "Müfettiş Yardımcısı" kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların "Sağlık Başdenetçisi", "Sağlık Denetçisi" ve "Sağlık Denetçi Yardımcısı" kadrolarında geçirdikleri süreler, "Başmüfettiş", "Müfettiş" ve "Müfettiş Yardımcısı" kadrolarında geçmiş sayılır.

 

MADDE 47- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 48- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

 

KURUMU : METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

3

TOPLAM

4

 

KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GÎH

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı

1

1

TOPLAM

1

 

KURUMU : TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Radyoaktif Atık Yönetimi Dairesi Başkam

1

1

GİH

Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

1

1

GÎH

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Atom Enerjisi Denetçisi

5

5

GÎH

Atom Enerjisi Denetçi Yardımcısı

7

5

TOPLAM

18

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Kararname;

     

    XXX/0002CK.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.