R.Gazete No: 30699

R.G. Tarihi: 27.2.2019

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 124/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir. Müracaatlar Bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden yapılır."

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 160 – Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan sabit ve sökülüp taşınması güç olan sayaçlar, tamirden hemen sonra ilk muayene yaptırılması mümkün değilse, yetki belgesine sahip kişi tarafından geçici damga ile damgalanır. Geçici damga süresi, geçici damganın yapıldığı günü takip eden gün birinci gün sayılmak üzere on beş gündür. Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesi zorunludur. On beşinci günün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Müracaatlar Bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden yapılır. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. Söz konusu ölçü aletlerinin, müracaat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde muayenelerinin yapılması zorunludur."

 

MADDE 3Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/1958E.10 (T.C. Külliyatı),

   

  IX/3143E.100 (İmalat Sanayi Mevzuatı),

   

  VII/1580E.310 (Belediye Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.