Abone Ol

Bir Otelin Farklı Şubeleri Arasında Müşteri Transferlerine İstinaden Merkezden Şubeye veya Şubeden Merkeze Konaklama-Organizasyon Faturası Düzenlenmesi Mümkün müdür? Hk. Soru

SORU:

Aynı il sınırları içerisinde merkez ve şube olarak 2 otelimiz bulunmaktadır. Şubemizin müstakil sermayesi ve ayrı muhasebesi bulunmamakta, muhasebe sisteminde merkez ve şubenin gelir ve giderleri ayrı alt kodlar ile takip edilmekte, konaklama-organizasyon konulu sözleşmeler merkez ve şube olarak ayrı ayrı yapılmakta, verilen hizmetin faturası, sözleşmeyi yapan şube veya merkez tarafından düzenlenmektedir. Ancak bazı zamanlar yeterli oda bulunmadığında şube otelimizden merkeze veya merkez otelimizden şubeye müşteri transferi yapılmaktadır. Bu durumda hizmet alan müşteriye, sözleşmeyi yapan şube veya merkez tarafından fatura düzenlenmektedir.

Söz konusu müşteri transferlerine istinaden merkezden şubeye veya şubeden merkeze konaklama-organizasyon faturası düzenlenmesi mümkün müdür?

 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

 

YANIT:

Vergi Usul Kanunu'nun 227. maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu belirtilmiştir. Anılan Kanunun 229. maddesinde ise, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu ifade edilmiştir.

 

Anılan Kanunun 232. maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bu sayılanların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğu ifade edilmiştir. Maddenin devamında, yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (1.1.2018'den itibaren) 1000,- TL'yi geçmesi veya bedeli (1.1.2018'den itibaren) 1000,- TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesinin mecburi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Bu hükümler uyarınca, müşteri transferine bağlı olarak, verilen konaklama-organizasyon hizmetlerine dair merkezden şubeye veya şubeden merkeze fatura düzenlenmesi mümkündür.