R.Gazete No: 30995 (3.Mük.)

R.G. Tarihi: 31.12.2019

Ticaret Bakanlığından:

 

RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI CİHAZLARIN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/3)

 

Dayanak

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İthalat işlemleri

MADDE 2 - (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Nükleer Düzenleme Kurumunun fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.

 

G.T.P.

Eşyanın tanımı

2612.10.10.00.00

İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları (EURATOM)

2612.20.10.00.00

Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20'den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri (EURATOM)

28.44

Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar

2845.10.00.00.00

Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)

2845.90.10.00.11

Dötere organik bileşikler

2845.90.10.00.19

Diğerleri

7806.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM)

84.01

Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar

8606.91.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8609.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM)

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

8704.22.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

8704.23.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

8704.32.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

8709.11.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

8709.19.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

8716.39.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

9022.21.00.00.00

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

9022.29.00.00.00

Diğer amaçlarla kullanılanlar

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Atıflar

MADDE 4 – (1)  29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3)'e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

----------o----------