R.Gazete No: 30880

R.G. Tarihi: 6.9.2019

 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEMEN-KAZAN

OYUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –20/7/1989 tarihli ve 20227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 – Bu Yönetmelik 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve peşin" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "altında veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/1745E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.