R.Gazete No: 30942

R.G. Tarihi: 8.11.2019

Ticaret Bakanlığından:

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK

MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI

HAKKINDA TEBLİĞ 1

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/29)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) 29/4/1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Karar Ekinin 8 inci bölümünde yer alan sorumlu/koordinatör kuruluşlar Ek-1'deki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Protokol

MADDE 2 (1) Kuruluşlar arasında mevzuat, personel, laboratuvar, ekipman devri gibi hususlar yapılacak protokol ile belirlenir.

 

Yürürlük

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı

Konu Başlığı

Koordinatör Kurumlar ve Çalışmalara Katkıda Bulunacak Diğer Kurumlar

8. Basınçlı Kaplar

- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

-  Aerosol Kaplar Yönetmeliği

           

- Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Koordinatör Kurum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Koordinatör Kurum: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    X/0261D.240 (İhracat Mevzuatı) No.lu belgededir.