R.Gazete No: 30783

R.G. Tarihi: 24.5.2019

Ticaret Bakanlığından:

 

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ

HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 –25/5/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------