BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  1

R.Gazete No: 30770

R.G. Tarihi: 10.5.2019

Kararname Numarası: 35

Karar Tarihi: 9.5.2019

 

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 133/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yerli yazarların desteklenmesi

MADDE 133/B- (1) Yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla repertuara alınan ve ilk kez sahnelenecek eserler için her yazara bir adet eserle sınırlı olmak şartıyla, yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanmak üzere, Sanat ve Yönetim Kurulu kararı ile (250.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere nakdi destek verilebilir.

(2) Herhangi bir sebeple geri alınması gereken destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir."

 

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler ile üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Yönetim Kurulu Başkam hariç üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Başkan Yardımcısının görevinin sona ermesi halinde Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer."

"Başkanın olmadığı hallerde Başkana Başkan Yardımcısı vekâlet eder."

 

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 363 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir."

 

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Kararname;

     

    XXX/0002CK.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.