R.Gazete No: 30757

R.G. Tarihi: 27.4.2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILABİLECEK

BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1

MADDE 11/11/2006tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bankaların en az dört yıl süreyle aktiflerinde bulunan amortismana tabi menkullerinin ve katılım bankalarının mevzuattan kaynaklanan nedenlerle zorunlu olarak edindikleri katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına uygun olmayan gelirlerinin ivazsız olarak temlik veya devredilmesi şeklindeki işlemler ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda belirtilen çocuk yurtlarında barınan çocuklar ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yaş ikmali dolayısıyla bu yurtlardan ayrılmak zorunda tutulan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere yapacakları yardımlar bu maddedeki sınırlara tabi değildir."

MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3775E.18 (T.C. Külliyatı),

     

    BM/4389E.388 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.